تماس CIP.TEAM

تمامی ساعت های شبانه روز پاسخگو و در کنار شما هستیم

۰۹۳۵ ۲۲۵ ۴۱۴۱

نشانی پستی: استان سمنان، شهرستان گرمسار، مرکز رشد واحدهای فناور

کدپستی: ۳۵۸۸۱۱۵۶۶۰

صندوق پستی: گرمسار - صندوق شماره ۵۳۱-۳۵۸۱۵

تلفن تماس پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۹۶۲۴۳

واتساپ/تلگرام:  ۰۹۳۵۲۲۵۴۱۴۱

سرشماره پیامکی: ۳۰۰۰۴۹۴۳

تماس با تیم تشریفات ایران