مسئولیت اجتماعی تیم تشریفات ایران

تیم تشریفات بر این امر واقف است که اقدام های این سامانه در جامعه مسئولیت هایی برای آن به همراه خواهد داشت.
این مسئولیت ها در نگاه اول به‌طور مستقیم ناظر بر روابط با جامعه ی هدف و مشتریان گرامی که سرمایه های CIP.TEAM محسوب می‌شوند می‌باشد.
در نگاه دقیق تر تیم تشریفات نسبت به تمامی افراد جامعه دارای مسئولیت های مدنی است. اگر چه به منظور بقای کسب و کارها مسائل مادی مطرح است ، لیکن کافی نیست.
 
در تیم تشریفات معتقدیم لازم است هر آن‌چه که جامعه در اختیارمان قرار می‌دهد تا به اهداف عالیه خود برسیم ، می‌بایست به نحوی (مستقیم و غیرمستقیم) به جامعه بازگردانیم.
 
این تفکر موجب گردیده CIP.TEAM حمایت های بشر دوستانه و مشارکت با موسسه های خیریه را جزو وظایف خود قرار دهد.
امید است در این مسیر ثابت قدم و پایدار بمانیم.